Algemene voorwaarden voor Schoonmaakwerkzaamheden

 

a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten
b. partijen

1.Opdrachtgever:
De natuurlijke rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onder aanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.

 

2. Horison Schoonmaakbedrijf

De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

c. Werkprogramma:
Een formulier waarop Horison Schoonmaakbedrijf in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd. d. Object:
Het schoon te houden gebouw, schip, bus, sanitair etc.

 

Artikel 2 offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

a. Nadat door Horison Schoonmaakbedrijf de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag Horison Schoonmaakbedrijf er van uit gaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving Horison Schoonmaakbedrijf middels een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat er met de uitvoering van der werkzaamheden wordt begonnen.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in gevallen van genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

 

Artikel 5 Onder aanneming

a. Horison Schoonmaakbedrijf zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwas werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.
b. Voor onder aanneming ten behoeve van Horison Schoonmaakbedrijf zijn de Algemene Voorwaarden van onder aanneming van toepassing.

 

Artikel 6 uitvoering van de overeenkomst

a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn , kan Horison Schoonmaakbedrijf zonder dat er prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het Horison Schoonmaakbedrijf tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassingen, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen- niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel Horison Schoonmaakbedrijf, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

 

Artikel 7 Contractnaleving en controle

a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geconstateerd, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van te voren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en controle systeem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Horison schoonmaakbedrijf onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste:

  1. Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
  2. Een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenmin sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

 

Artikel 8 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp -en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp –en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden het benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwas werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen de opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materialen, uitsluitend voor gebruik van de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

 

Artikel 9 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van artikel 4 geschieden.
c. indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt en de loon –en/of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dringend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging.
Bij ontbreken van een prijzen beschikking als hierboven bedoeld, vindt een wijziging van de contractprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld, dat blijkt uit een voor de bedrijfstak representatieve rapportage door toedoen van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten (OSB) opgemaakt door een registeraccountant.

 

Artikel 10 Betaling

a. Facturering zal in het algemeen aan het einde van elke maand plaatsvinden of direct na het verrichten van de werkzaamheden. Betaling van de diensten en of producten dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Maandfacturen zijn gebaseerd op 52 weken per jaar.
b. Indien betaling na deze termijn geschied zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks de sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Detalingsgeschillen kunnen, in afwijking van artikel 16, worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is.
e. Alle kosten, vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 aansprakelijkheid

a. De aannemer verplicht zich, zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor alle schade, welke door zijn personeel aan het gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaan. De maximale aansprakelijkheid bedraagt  € 2.500.000,-  per gebeurtenis, tenzij conform lid b. van dit artikel anders is overeengekomen.
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers, op een hoger bedrag dan € 2.500.000,-, doch niet meer dan € 5.000.000,- per jaar wordt vast gesteld. De meerkosten daarover zullen tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 12 Schadeloosstelling

a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in vaste dienste te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever de aannemer een niet te matigen boete van € 500.- per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week, dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

 

Artikel 13 Duur van de overeenkomst

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor tenminste 5 jaar en zal zonder berichtgeving van de opdrachtgever met eenzelfde termijn worden verlengt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven te geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 6 maanden en vangt aan:
c. Bij opzegging door aannemer
– Op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied
– Bij opzegging door opdrachtgever

  1. Indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

Op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.

  1. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

Op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herin besteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.

  1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat,
  2. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt.
  3. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14 Contractwisseling en werkgelegenheid

a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, O.W. etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake is van contractwisseling – in overlegtreden met de andere in et geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een mogelijk op een van de beide aannemers rustende verplichting tot overname van schoonmaakpersoneel.

 

Artikel 15 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmacht periode.
c. indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 

Artikel 16 Geschillen

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst, zullen, et uitsluiting van de burgerlijke rechter en van Hoger Beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche.
Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is.
b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
c. De Raad van Arbitrage voor Schoonmaak – en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het haar opgelegde reglement.

 

Artikel 17 Veilig werken

De werkzaamheden die wij of onze onderaannemers uitvoeren, moeten  uitgevoerd worden volgens de arbo- en arbeidsinspectie en het convenant voor de Glazenwassers  richtlijnen. Hiervoor is de opdrachtnemer en/of onderaannemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Artikel 18 akkoord tekenen

a. Opdrachtgever dient deze bevestiging voor akkoord getekend eventueel per fax te retourneren, indien niet retour ontvangen voor de op het contract aangegeven startdatum, dan wordt deze bevestiging beschouwd als correcte weergaven van alle dan vaste omschreven overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer.

Horison Schoonmaakbedrijf

> Bedrijfsprofiel > Diensten > Verhuur > Verkoop > Route > Schoonmaaktips > Contact

Onze ambitie, uw voordeel

Schoonmaken is mensenwerk. Betrouwbaar personeel is dan ook erg belangrijk. Horison werkt met vast, betrokken en goed gekwalificeerd personeel en zorgt ervoor dat het contact met de klant zo optimaal mogelijk is

Contactgegevens

Werfweg 60-62 8243 PG Lelystad info@horison-schoonmaakbedrijf.nl 0320-253196 0320-223495

Openingstijden

ma t/m vr 10.00 - 16.00